O lpg

Systémy

Popis podtlakového systému pre autá so vstrekovaním benzínu s riadeným katalyzátorom:

Až po reduktor je princíp rovnaký ako pri autách s karburátorom. Pri tomto systéme ale úlohu riadenia a regulácie tvorby zmesi preberá riadiaca jednotka LPG, ktorá na základe informácií získaných zo vstupných signálov (lambda sonda, TPS), riadi množstvo plynu dodávaného do motora. Ako regulačný člen slúži krokový motorček, ktorý na základe okamžitej požiadavky buď otvára alebo zatvára prívod plynu a tým riadi jeho množstvo. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis paralelného systému vstrekovania plynného paliva:

Jedná sa o starší systém vstrekovania plynu. Až po reduktor je princíp činnosti rovnaký ako pri predchádzajúcich systémoch, ale od reduktora sa mení. Používa sa reduktor pracujúci na inom princípe. Kým predchádzajúce systémy používali reduktor, ktorý pracoval na podtlakovom princípe a plyn bol do sacieho potrubia nasávaný, reduktor v systémoch vstrekovania plynného paliva pracuje na pretlakovom princípe a plyn je do sacieho potrubia vstrekovaný. Z reduktora je plyn vedený do vstrekovača, príp. vstrekovačov, odkiaľ je vstrekovaný do sacieho potrubia čo možno najbližšie k sacím ventilom. Reguláciu množstva vstrekovaného plynu riadi riadiaca jednotka LPG, ktorá určuje čas dĺžky vstreku plynu [ms]. Ide vlastne o čas otvorenia plynového vstrekovača. Práve v spôsobe, akým RJ určuje tento čas, je hlavný rozdiel medzi paralelným a sériovým systémom vstreku plynu. Pri paralelnom systéme RJ vyhodnocuje vstupné signály z jednotlivých snímačov motora (lambda sonda, TPS, a pod.) a na základe týchto údajov vypočítava čas vstreku. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Popis sériového systému vstrekovania plynného paliva:

Princíp činnosti je takmer rovnaký (až na malé zmeny) ako v predchádzajúcom prípade. Hlavný rozdiel je v spôsobe výpočtu času vstreku. RJ LPG pre výpočet nevyužíva signály zo snímačov motora, ale pokyny riadiacej jednotky motora pre benzínové vstrekovače – čas vstreku benzínových vstrekovačov. Tento potom iba prepočítava a následne aplikuje pre potreby plynu. Tzn., že tvorbu zmesi vlastne naďalej riadi riadiaca jednotka motora. Prívod benzínu do motora je prerušený prostredníctvom elektrického odpojenia benzínových vstrekovačov.

Tento systém vstrekovania plynu využívajú takmer všetky značky splynovačov predávané na našom trhu.

Popis vstrekovania kvapalného plynu:

Princíp činnosti je od základu iný oproti všetkým predchádzajúcim systémom. LPG je z nádrže dodávané prostredníctvom čerpadla v nádrži cez regulátor tlaku (bez vyparovača) až do LPG vstrekovačov. Pri tomto systéme je potrebné aj spätné vedenie LPG späť do nádrže (prepadové potrubie). Systém má vynikajúce parametre prevádzky – výkon aj spotreba sú lepšie ako na benzín, bohužiaľ je veľmi citlivý na kvalitu natankovaného plynu. To je aj jedna z príčin, prečo sa takmer vôbec nepoužíva.

Poradíme vám? Zavolajte nám

PO-PI: 8:00 - 17:00